Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksBoys Town Pediatrics > Knowledge Center > Pediatric Advisor

Hika na Nahihikayat-ng-Ehersisyo sa Mga bata

(Exercise-Induced Asthma in Children)

Ano ang hika na nahihikayat-ng-ehersisyo?

Ang hika ay isang pangmatagalang (hindi gumagaling) sakit sa baga. Nagsasanhi ito ng paghinga nang may tunog, pag-ubo, kakapusan sa paghinga, at paninikip ng dibdib. Ang hika na hinihikayat-ng-ehersisyo ay isang anyo ng hika na nagsasanhi ng mga problema habang o pagkatapos ng aktibidad na pisikal.

Ano ang sanhi?

Ang mga sintomas ng hika ay sanhi ng dalawang magkaibang problema sa mga daluyan ng hangin.

 • Ang isang problema ay ang mga kalamnan sa mga daluyan ng hangin ay sumisikip, na nagsasanhi ng pakiramdam ng paninikip ng dibdib at paghinga nang may tunog.
 • Ang iba pang problema ay pamamaga, iritasyon at sobrang plema sa mga daluyan ng hangin.

Kung may hika ang iyong anak, kadalasang nagsisimula ang mga sintomas pagkatapos na malantad na malantad ang iyong anak sa isang nakapagpapasimula. Ang mga nagpapasimula ng hika ay maaaring isama ang:

 • Ehersisyo (na tinatawag na hika na hiinihikayat-ng-ehersisyo)
 • Mga allergy, tulad ng alikabok, polen, amag, o balahibo ng hayop
 • Isang bagay na nakapag-iirita ng mga baga ng iyong anak, tulad ng malamig na hangin, usok, o matapang na amoy tulad ng pintura o pabango
 • Mga gamot tulad ng aspirin o mga NSAID
 • Isang impeksyon tulad ng sipon, ang trangkaso, o isang impeksyon sa sinus
 • Matitinding emosyon o stress
 • Impatso, tinatawag din na gastroesophageal reflux disease, o GERD. Kung madalas na nagkakaproblema ang iyong anak sa impatso sa asido, maaari siyang magkaroon ng maraming sintomas ng hika, lalo na sa gabi.

Sa hika na hinihikayat-ng-ehersisyo, maaaring mangyari ito:

 • Habang o pagkatapos ng pisikal na aktibidad at kapat mahirap, mabigat, o mabilis ang paghinga
 • Kapag malamig ang hangin
 • Kapag napakababa o napakataas ng kahalumigmigan
 • Kapag mayroong maraming polusyon sa hangin
 • Kapag maraming allergen sa hangin

Sa karamihan ng bata, ang pagtakbao o pagsakay ng bisikleta sa malamig na hangin ay maaaring makapagpasimula sa mga sintomas. Ang pag-iyak at mga pagsumpong ng pag-uugali ay maaari rin magpasimula ng atake ng hika sa napakabatang mga bata.

Ano ang mga sintomas?

Kasama sa mga sintomas ng hika na hinihikayat-ng-ehersisyo ang:

 • Paghinga nang may tunog
 • Pag-ubo
 • Kakapusan ng hininga
 • Paninikip ng dibdib
 • Kapaguran

Maaari mo rin makita na hindi gusto ng iyong anak na maglaro o gumawa ng mga pisikal na aktbidad. Ang mga sanggaol ay maaaring mahirapan sa pagsipsip o pagkain.

Papaano itong sinusuri?

Tatanungin ng iyong healthcare provider ang tungkol sa mga problema sa paghinga habang o pagkatapos ng ehersisyo. Maaaring sabihan ka niya na tumakbo sa isang treadmill o mag-ehersisyo sa labas ng opisina. Kapag bumalik ka, susuriin ng iyong provider kung ikaw ay humihinga nang may tunog pagkatapos ng ehersisyo.

Maaari kang magsagawa ng espesyal na mga pagsusuri sa paghinga bago at pagkatapos ng ehersisyo. Sinusukat ng mga pagsusuring ito kung gaaano ka kabilis huminga palabas ng hangin sa isang paghinga.

Papaano itong ginagamot?

Ang hika na hinihikayat-ng-ehersisyo ay maaaring matagumpay na magamot sa pamamagitan ng gamot. Dalawang uri ng gamot sa hika ang maaaaring gamitin.

 • Ang mga gamot na pangmatagalan na pangkontrol, ay tinatawag din na mga gamot na controller. Sa pag-inom sa gamot na ito nang regular sa araw-araw, nakakatulong ito na kontrolin ang iyong mga sintomas ng iyong anak. Iinumin ng iyong anak ang mga gamot na ito araw-araw, kahit na hindi siya nagkakaroon ng mga sintomas. Ang mga ito ay hindi nagbibigay ng mabilis na kaginhawahan sa paghinga nang may tunog sa malalalang atake ng hika.
 • Mga gamot na mabilis-na-panglunas, tinatawag din na reliever, o mga gamot na pangligtas. Ang mga gamot na ito ay ginagamit kapag kinakailangan para gamutin ang mga atake ng hika. Hindi ginagamit ang mga ito sa batayang regular, pang-araw-araw para mapigilan ang mga sintomas ng hika. Isang mabilis na pangpaginhawang gamot na mabilis na gumagana para mapahinga ang mga kalamnan ng mga daluyan ng hangin. Ang ganitong klase ng gamot ay kadalasang ibinibigay nang 15 hanggang 30 minuto bago mag-ehersisyo. Maaari nitong mapigilan ang mga sintomas sa mga tao na may hika na hinihikayat-ng-ehersisyo.

Papaano kong mapapangalagaan ang aking anak?

Kung ang iyong anak ay may hika na hinihikayat-ng-ehersisyo, hayaan ang mga coach at guro, na nangangasiwa sa iyong anak ay alam kung ano ang gagawin para matulungan ang iyong anak.

Hindi kailangang iwasan ng iyong anak ang lahat ng ehersisyo at iba pang pisikal na aktibidad. Ang pag-eehersisyo na pangpainit bago ang isang masiglang ehersisyo ay maaaring makatulong maiwasan ang isang atake ng hika.

Ang ilang bata ay may mas maraming sintomas sa panahon ng walang tigil na aktibidad sa malamig, tuyong hangin. Sa panahon ng winter, maaaring kailanganing mag-ehersisyo ng iyong anak sa loob ng bahay, o magsuot ng takip sa mukha kapag mag-eehersisyo sa labas. Ang pagsusuot ng takip sa mukha o bandana ay nagpapainit sa hangin bago ito malanghap ng iyong anak. Maaaring kailanganin mo rin maging may kamalayan sa mga kundisyon tulad ng polusyon sa hangin o mga allergen tulad ng alikabok o pollen.

Kadalasang maiiwasan ng iyong anak ang mga sintomas sa paggamit ng mabilis-na-panglunas na gamot nang 15 hanggang 30 minuto bago mag-ehersisyo.

Maaaring kailanganin ng iyong anak ang ilaw araw para makabalik sa dating lakas ng katawan mula sa isang sakit na viral Sa ganitong kaso, maaaring kailangan niyang iwasan ang klase sa gym o sports sa maikling panahon.

Kung regular na maraming sintomas ang iyong anak kahit na pagkatapos gumamit ng mabilis-na-panglunas na gamot, makipag-usap sa kanyang healthcare provider.

Developed by RelayHealth.
Pediatric Advisor 2015.3 nilathala ng RelayHealth.
Huling binago: 2013-10-08
Huling narepaso: 2014-04-01
Ang nilalamang ito ay pana-panahong nirerepaso at sumasailalim sa pagbabago kapag mayroon nang bagong impormasyon sa kalusugan. Ang impormasyon ay inilalaan para ipabatid at magbigay kaalaman at hindi isang pangpalit para sa pagsusuri, payo, diyagnosis o paggagamot ng isang dalubhasa ng healthcare.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image