Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksBoys Town Pediatrics > Knowledge Center > Pediatric Advisor

Pag-abuso at Pagkalulong sa Inhalant: Bersyon ng Teen

(Inhalant Abuse and Dependence: Teen Version)

Ano ang pag-abuso at pagkalulong sa inhalant?

Ang mga inhalant ay mga kemikal na nakagagawa ng mga usok. Ang mga inhalant ay nilalanghap sa pamamagitan ng ilong o bibig. Tinatawag din itong "pagsinghot" o "paglanghap." Ang mga kemikal na ito ay mabilis na umaabot sa mga baga at daloy ng dugo at nagsasanhi sa mga sintomas na maaaring banta sa buhay. Ang ilang inhalant ay mga bagay na pangbahay tulad ng glue, paint thinner, at fluid ng lighter. Ang mga bata at teen ay maaaring madaling makakuha ng mga bagay na ito, na ginagawa ang mga ito na mas malamang na maabuso ang mga klase ng droga na ito.

Amyl nitrite ("poppers") ay isang inhalant na ginagamit para mapabuti ang mga pakiramdam na nakukuha mo sa oras ng sex. Kung gagamit ka ng amyl nitrate, maaaring hindi ka magsagawa ng ligtas na sex, na nilalagay ka sa peligro ng HIV/AIDS.

Ang pag-abuso at pagkalulong ay mga pattern ng paggamit ng droga na humahantong sa malalalang problemang pangpersonal, pangpamilya, at pangkalusugan. Ang pag-abuso ay kapag patuloy kang gumagamit ng droga kahit na nagdudulot ito ng problema tulad ng:

 • Pagdating nang huli o pagliban sa trabaho o paaralan at hindi iniintindi ang tungkol sa mga bagay na dating mahalaga sa iyo
 • Nilalabag ang mga patakaran o nilalabag ang batas
 • Hindi tinutupad ang mga pangako, nakikipagtalo, o nagiging marahas sa ibang tao
 • Paggawa ng mga bagay na mapanganib, tulad ng pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluwensiya

Kung patuloy kang aabuso sa mga droga, maaari kang malulong. Kapag ikaw ay lulong sa mga inhalant, ikaw ay:

 • Kailangang gumamit ng pa ng maraming droga, o gamitin ito nang mas madalas para makuha ang parehong mga epekto
 • Mawawalan ng kontrol, na ang ibig sabihin ay patuloy kang gagamit ng mga inhalant kahit na alam mo na nakakapinsala ito sa iyo o sa iba, o hindi mo mapigilan ang mga inhalant kapag sinubukan mo
 • Sobrang pananabik sa mga droga na komukunsumo ka ng maraming oras at enerhiya na makakuha ng mga droga, at mapaglipas sa mga epekto
 • May mga sintomas ng withdrawal kapag tumigil ka sa paggami tng mga inhalant

Ang pagkalulong ay tinatawag ding pagkagumon. Ang pagkagumon sa inhalant ay napakadelikado. Paglanghap ng produkto tulad ng glue o fluid ng lighter ay maaaring banta sa buhay.

Ano ang sanhi?

Mayroon kang mas mataas na peligro ng pagiging lulong sa mga droga kung ikaw ay:

 • May history sa pamilya ng pag-abuso sa droga o alkohol
 • Umabuso na sa alkohol o mga drago noong nakalipas
 • Madaling mabigo, nahihirapan sa pangangasiwa ng stress, o pakiramdam na parang hindi ka pa magaling
 • Ay regular na nasa paligid ng mga tao na gumagamit ng alkohol, o mga droga
 • May problema sa kalusugan ng pag-iisip
 • May palagiang pananakit

Ano ang mga sintomas?

Ang mga sintomas ng pag-abuso sa inhalant o pagkalulong ay dumidepende sa kung gaanong karami at kung gaanong kadalas kang gumagamit ng mga droga. Ang mga sintomas ay maaaring maging banayad hanggang sa malala, tulad ng:

 • Pagkakaroon ng mahinang paghuhusga
 • Pagkawala ng kontrol-sa-sarili
 • Pagiging padaskul-dakol
 • Pakiramdam na tuliro o namamanhid
 • Pagkahilo o pagkahimatay
 • Pagkakaroon ng sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsususka, o pagkawala ng gana
 • Nakakakita, nakaririnig,o nakakaramdam ng mga bagay na hindi totoo
 • Inaantok na may sakit ng ulo na tumatagal nang mahabang panahon
 • Pagkakaroon ng mga senyales ng pinsala sa utak, tulad ng hindi magawang matutunan ang mga bagong bagay, o pagsasagawa ng isang simpleng pag-uusap
 • Mga atake

Kung gagamit ka ng mga inhalant sa mahabang panahon, maaaring mayroon kang mga senyales ng pinsala sa iyong mga nerve at kalamnan, tulad ng kahirapan sa paglalakad, pagyuko, at pagsasalita.

Ang pagsinghot ng maraming inhalant nang minsanan ay maaaring magsanhi ng kamatayan sa loob ng ilang minuto, kahit na ikaw ay isang malusog na tao.

Kung ikaw ay buntis at gumagamit ng mga inhalant, ang iyong sanggol ay maaaring magkaroon ng mga problema sa pag-aaral, paglaki, at pag-uugali.

Papaano itong sinusuri?

Tatanungin ka ng iyong healthcare provider kung gaano kadami at kung gaano kadalas kang gumagamit ng mga inhalant. Maging tapat tungkol sa iyong paggamit ng droga. Kinakailangan ng iyong provider ang impormasyong ito para maibigay sa iyo ang tamang paggagamot. Tatanungin din niya ang tungkol sa iyong mga sintomas at medikal na history at susuriin ka. Maaaring sumailalim ka sa mga pagsusuri sa dugo o ihi.

Papaano itong ginagamot?

Ang pag-abuso at pagkalulong sa inhalant ay maaaring magamot. Para sa anumang paggagmot na maging matagumpay, dapat mong gustuhing itigil ang paggamit sa mga inhalant. Huwag subukang gumamit ng alkohol at iba pang droga para mabawasan ang mga sintomas ng withdrawal. Maaaring magreseta ang iyong healthcare provider ng gamot para tulungan kang makalampas sa withdrawal.

Kung ikaw ay umaabuso o nalululong sa mga inhalant at gustong tumigil, kumuha ng tulong.

Ang mga grupo na tinutulungan-ang-sarili tulad ng Narcotics Anonymous, mga grupo ng suporta, at therapy ay maaaring makatulong. Maaari kang gamutin sa isang programa sa paggagamot sa pag-abuso ng sustansya. Ang iyong mga healthcare provider at mga tagapayo ay makikipagtulungan sa iyo para bumuo ng programa sa paggagamot.

Ang pagpapanumbalik sa dating kalusugan mula sa pagkagumon ay pangmatagalang proseso. Ang follow-up ng pagpapagamot ay napakahalaga para hindi ka bumalik sa pag-abuso ng mga droga.

Kung ikaw ay na-overdose,o nagkakaroon ng matitinding sintomas ng withdrawal kakailanganin mong magamot sa isang ospital. Gagamutin ka rin sa anumang problema sa kalusugan tulad ng atake sa puso, stroke, o iba pang problemang banta sa buhay.

Papaano kong pangangalagaan ang sarili ko?

Ang pinakamagandang paraan para matulungan ang iyong sarili ay magpatingin sa iyong healthcare provider at magumawa ng mga plano para itigil ang pag-abuso sa mga inhalant. Kung nagpapatingin ka na sa isang healthcare provider, mahalaga na kunin ang buong kurso ng paggagamot na inirereseta sa kanya.

Kumuha ng suporta. Makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan. Isaalang-alang ang pagsali sa isang grupo ng suporta sa inyong lugar.

Alamin kung papaanong pangasiwaan ang stress. Humingi ng tulong sa bahay at trabaho kapag napakabigat nang pangasiwaan ang dinadala. Maghanap ng mga paraan para magpahinga, bilang halimbawa kumuha ng libangan, makinig sa musika, manood ng sine, o maglakadlakad. Subukan ang malalalim na ehersisyo sa paghinga kapag nai-stress ka.

Pangalagaan ang iyong pisikal na kalusugan. Piliting kumuha ng hindi baba sa 7 hanggang 9 na oras na tulog sa bawat gabi. Kumain ng malusog na diyeta. Limitahan ang caffeine. Kung naninigarilyo ka, huminto. Huwag gumamit ng alkohol o mga droga. Mag-ehersisyo ayon sa mga itinuturo ng yong healthcare provider.

Iwasan ang mga sitwasyon kung saan ang mga tao ay malamang na gumamit ng alkohol o mga droga.

Suriin ang iyong mga gamot. Para tulungang maiwasan ang mga problema, sabihin sa iyong healthcare provider at parmasiyotiko ang tungkol sa lahat ng gamot, mga likas na remedyo, bitamina, at iba pang suplemento na iniinom mo.

Kontakin ang iyong healthcare provider o therapist kung mayroon kang anumang katanungan o mukhang lumalala ang iyong mga sintomas.

Piliting subukan. Marami sa mga tao ang sumusubok nang higit sa isang beses para tumigil sa paggamit ng mga inhalant bago sila tuluyang magtagumpay. Kaya, huwag sasabihing, "hindi ko kaya." MATUTUTUNAN mong mabuhay nang walang mga droga sa iyong pang-araw-araw na buhay.

Ang mga tao at mapagkukunan sa iyong komunidad na makatutulong sa iyo na isama ang iyong mga healthcare provider, therapist, mga grupo ng suporta, mga center sa kalusugan sa pag-iisip, at alkohol o mga programa sa paggagamot sa pag-abuso sa sustansya. Maaaring gusto mong kontakin ang:

 • Pambansang Koalisyon sa Pagpigil sa Inhalant (National Inhalant Prevention Coalition)
  800-269-4237
  http://www.inhalants.org
Developed by RelayHealth.
Pediatric Advisor 2015.3 nilathala ng RelayHealth.
Huling binago: 2014-04-15
Huling narepaso: 2014-03-14
Ang nilalamang ito ay pana-panahong nirerepaso at sumasailalim sa pagbabago kapag mayroon nang bagong impormasyon sa kalusugan. Ang impormasyon ay inilalaan para ipabatid at magbigay kaalaman at hindi isang pangpalit para sa pagsusuri, payo, diyagnosis o paggagamot ng isang dalubhasa ng healthcare.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image