Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksBoys Town Pediatrics > Knowledge Center > Pediatric Advisor

Obsessive-Compulsive Disorder sa Mga bata at Teens

(Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Teens)

Ano ang obsessive-compulsive disorder?

Ang obsessive-compulsive disorder (OCD) ay isang kundisyon na naaapektuhan ang iyong mg pag-iisip at aksyon. Kung may OCD ang iyong anak, palagi niyang iniisip ang tungkol sa isang bagay na nagiging sanhi ng pagkaligalig. Maaari gumawa ang iyong anak ng ilang aksyon nang paulit-ulit para tulungang kontrolin ang pagkaligalig. Bilang halimbawa, kung palagi siyang nag-aalala tungkol sa mga mikrobyo o pagkakasakit, maaari hugasan niya ang kanyang mga kamay bawat oras. Ang mga iniisip palagi ay tinatawag na mga obsesyon. Ang mga aksyon ay tinatawag na mga pamumuwersa. Maaari gumugol ang iyong anak ng mga oras bawat araw na ginagawa ang ilang aksyon nang paulit-ulit. Ang mga ito ay tinatawag na mga ritwal.

Maaaring palagi may kundisyon na ganito ang iyong anak, ngunit ang paggagamot ay makakatulong sa kanya na makilala at mapangasiwaan ang mga sintomas. Ang OCD ay maaaring tumagal nang mga lingo o buwan at pagkatapos ay mawawala o dramatikong mababawasan. Maaari itong muling lumitaw sa mga taon ng pagtanda.

Ano ang sanhi?

Ang eksaktong sanhi ng sakit na ito ay hindi alam. Ang nalalaman ay:

 • Ang utak ay gumagawa ng mga kemikal na nakakaapekto sa mga pag-iisip, emosyon, at mga kilos. Kung wala ang tamang balanse ng mga kemikal na ito, maaaring may mga problema sa kung papaanong mag-isip, makaramdam, o kumilos ang iyong anak. Ang batang may ganitong sakit ay maaaring may kakaunti o napakarami ng ilan sa mga kemikal na ito.
 • Malamang na namamana sa mga pamilya ang OCD.
 • Ang mga taong may ganitong sakit ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang mga utak. Maaaring mangahulugan ang mga pagbabagong ito na ang ilang bahagi ng utak ng iyong anak ay mas aktibo o hindi gaanong aktibo kaysa sa ibang tao.
 • Ang OCD ay maaaring mabuo o lumala pagkatapos ng impeksyon ng strep.
 • Ang OCD ay kadalasang nangyayari kasama ng mga sakit sa mood tulad ng iba pang sakit sa pagkaligalig, depresyon, at sakit na bipolar.
 • Ang mga batang na nasuri nang may Tourette syndrome ay mas malamang na magkakaroon ng OCD. Ang mga batang may Tourette syndrome ay maaaring magkaroon ng paulit-ulit, mga sandaling paggalaw ng mukha, mga kamay, o mga binti na hindi nila makontrol. Maaari rin silang magbigkas ng mga salita o gumawa ng ibang tunog na hindi nila makontrol.

Ang mga bata ay maaaring magpakit ng mga senyales ng OCD nang kasing aga ng mga taon sa preschool, ngunit ito’y pinakakaraniwang nasusuri kapag ang mga bata ay nasa pagitan ng mga edad na 10 at 15.

Ano ang mga sintomas?

Ang mga batang may OCD ay maaaring magkaroon lang mga obsesyon o pamumuwersa lamang, ngunit kadalasan mayroon sila nang pareho. Marami sa mga batang may OCD ay nalalaman na hindi normal ang kanilang mga pag-iisip at aksyon.

Ang mga klase ng mga obsesyon at pamumuwersa na mayroon ang mga bata ay dumidepende sa kanilang edad. Ang mga obsesyon at pamumuwersa ay maaaring magbago habang tumatanda ang bata. Ang mga batang may OCD ay maaring magkaroon ng mga sintomas tulad ng:

 • Paglilinis: Ang mga bata ay kadalasang hinuhugasan ang kanilang mga kamay o sinisipilyo ang kanilang mga ngipin nang maraming beses sa isang araw. Maaaring tanggihan nilang hipuin ang mga bagay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, gagamit ng pangharang (tissue o lupi ng kamiseta) para hawakan ang mga bagay. Maaari silang magkaroon ng mga kakaibang parating ginagawa tulad ng pag-on at pag-off sa mga bagay gamit ang kanilang mga paa.
 • Pag-uulit-ulit: Maaaring ilagay nila ang takip sa toothpaste nang 20 beses bago nila maramdaman na sigurado ito. O maaari nilang i-on o i-off ang ilaw sa isang set ng dami ng beses bago sila makasiguro na naka-off ito.
 • Pagsiyasat: Maaaring gustong magpabalik-balik ng mga bata sa kanilang kuwarto para malaman kung nai-off ang mga video game. Maaaring kailanganin mong tiyaking-muli sa kanila nang paulit-ulit na pigilan sila sa pagpunta sa kanilang silid.

Kasama ng mga pangunahing sintomas, ang mga batang may OCD ay maaaring:

 • Ayusin ang ibabaw ng kanilang mesa o maglagay sa lamesa sa kusina hanggang sa tumama ito
 • Magbantay sa lahat ng oras o madaling magulat
 • Palaging nag-iisip na may mangyayaring isang bagay na masama
 • Makaramdam ng kababaang halaga sa sarili sa hindi magawang makontrol ang mga sintomas
 • Mahirapang kumpletuhin ang gawaing pambahay at mga papel habang nagpo-focus sila na perpektong makuha ang mga bagay
 • Magkaroon ng mga ritwal na kaugnay sa pagkain, mahinang kumain, o maging isang napakapihikang kumain
 • Magkaproblema sa pag-iisip nang mabuti dahil sa pag-aalala tungkol sa mga sintomas ng OCD

Ang mga sintomas ay maaari lamang mangyari sa ilang lugar, bilang halimbawa, sa bahay ngunit hindi sa paaralan. Maaari rin mangyari ang mga ito sa tiyak na oras, tulad ng oras ng pagtulog o kapag naghahanda ang mga bata para sa paaralan.

Ang isang bata na may OCD ay maaaring gustong baguhin kung ano ang ginagawa ng mga miyembro ng pamilya. Bilang halimbawa, maaaring ipilit ng bata na labhan nang maraming beses ang labada, hilingan ang mga magulang na tingnan kung tama ang kanilang araling pambahay nang paulit-ulit, o magalit kung wala sa ayos ang mga bagay na pambahay.

Kasama ng OCD, ang mga bata at teen na may iba pang problema tulad ng:

 • Malimit na karaniwang pagkaligalig
 • Depresyon
 • Sakit na post-traumatic stress
 • Mga problema sa pag-abuso sa droga at alkohol, kabilang ang paggamit ng marijuana, alkohol, o mga sedative na subukang kontrolin o maiwasan ang kanilang mga sintomas

Papaano itong sinusuri?

Tatanungin ng healthcare provider ng iyong anak o isang therapist sa kalusugan ng pag-iisip ang tungkol sa mga sintomas ng bata, history ng medikal at pamilya, at anumang gamot na iniinom ng bata. Sisiguruhin niya na walang medikal na karamdaman o problema sa droga o alkohol ang iyong anak na maaaring maging sanhi ng mga sintomas.

Mahalaga na magkaroon ng sanay na dalubhasa nagpapakasakit sa iyong anak o teen. Kakailanganing madalas na siyasatin ng therapist ng iyong anak ang mga sintomas ng iyong anak at mga gamot.

Papaano itong ginagamot?

May mangilan-ngilang paggagamot sa pag-uugali na tumutulong turuan ang mga bata na kontrolin o pigilan ang kanilang mga kilos na laging sumasagi sa isip. Ang mga therapy sa pag-uugali ay tinutulungan ang mga bata na pigilan ang paggawa sa mga pag-uugaling mapilit at para hindi makaramdam ng pagkaligalig tungkol sa paggawa sa mga ito.

Ang therapy sa pag-iwas sa pagkakalantad at pagsagot ay nakapagdulot ng lunas sa maraming bata na may OCD. Kinabibilangan nito ang pagkumpronta ng iyong anak sa kanyang mga pangamba sa pamamagitan ng dahan-dahang pagdagdag ng iyong pagkakalantad sa mga ito. Bilang halimbawa, kung hinuhugasan ng isang bata ang kanilang mga kamay sa lahat ng oras dahil natatakot sila na maging madumi, maaaring pahawakin ng therapist ang bata ng isang bagay na marumi. Kung gayon silang dalawa ay maaaring tumayo sa harap ng lababo nang hindi hinuhugasan ang mga kamay hanggang sa mawala ang pagkaligalig. Ang therapy na ito ay tumatagal, at karamihan sa trabaho ay isinasagawa sa bahay pati rin kasama ang therapist. Natututunan ng mga bata ang mga paraan para kontrolin ang kanilang sagot sa pagkaligalig, tulad ng mga ehersisyo sa paghinga. Sa pagsasanay, ang mga pag-iisip na laging sumasagi sa isip ay hindi kasing nakakabalisa sa kanila, at mapipigilan nila ang mga pag-uugaling mapilit sa mas mahabang panahon.

Tinutulungan ng cognitive behavior therapy (CBT) ang mga bata na matutunan ang tungkol sa kung anong pag-iisip ang sumasama sa kanilang mga simbuyo na kumilos at kung papaanong kontrolin ang mga ito. Tinuturo rin ng CBS ang mga kasanayan sa pangangasiwa ng pagkaligalig tungkol sa mga sintomas.

Ang therapy sa pamilya ay maaari rin makatulong. Gingamot ng therapy sa pamilya ang buong pamilya imbes sa bata lamang. Ang mga bata ay kadalasang nakakaramdam ng sobrang nasusuportahan kapag kasamang dumadalo sa therapy ang mga magulang at kapatid at nagtutulungan bilang isang grupo.

Kung ang isang bata ay may malalalang sintomas, ang parehong therapy sa pag-uugali at gamot ay maaaring pinakamabuti. Ang mangilan-ngilang klase ng gamot ay makakatulong na gamutin ang OCD. Makikipagtulungan ang iyong healthcare provider sa iyo at sa iyong anak para piliin ang pinakamainam na gamot. Maaaring kailanganin uminom ang iyong anak nang higit sa isang klase ng gamot.

Ang n-acetylcysteine ay maaaring nakakatulong bilang isang pandagdag na paggagamot para sa OCD.

Papaano kong matutulungan ang aking anak?

Maaaring matuklasan mo ang iyong sarili na madalas maghugas ng hindi humahawak ng mga bagay, o gumagawa ng mga bagay sa ilang paraan, para mapawi ang distress ng taong may OCD. Makipag-usap sa therapist ng iyong anak para makatulong magdesisyon kung ipagpapatuloy ng mga miyembro ng pamilya na lumahok sa mga sintomas ng bata.

 • Suportahan ang iyong anak. Hayaang pag-usapan ng iyong anak ang mga pakiramdam na nakakatakot kung pakiramdam niyang handa siyang gawin iyon. Huwag ipipilit ang isyu kung hindi ramdam ng iyong anak na ibahagi ang kanyang pag-iisip. Huwag pintasan ang iyong anak sa pagkilos nang mas bata kaysa sa kanyang edad. Ipaalam sa iyong anak na siya ay ligtas at pinoprotektahan. Ang suporta at pang-unawa na ibinibigay mo ay matutulungan ang mga bata na humarap sa mga nakakatakot na emosyon.

  Makipag-ugnayan sa mga guro, babysitter, at iba pang tao na nag-aalaga sa iyong anak para mag-share ng impormasyon tungkol sa mga sintomas na maaaring nararanasan ng iyong anak.

 • Tulungan ang iyong anak na matutunang pangasiwaan ang stress. Turuan ang mga bata at teen na sanayin ang malalim na paghinga o iba pang technique sa pagpapahinga kapag ang pakiramdam ay nai-i-stress. Tulungan ang iyong anak na maghanap ng mga paraan para makapagpahinga, bilang halimbawa kumuha ng libangan, makinig sa musika, maglaro, manood ng sine, o maglakadlakad.
 • Pangalagaan ang pisikal na kalusugan ng iyong anak. Siguruhin na kumakain ng malusog na diyeta ang iyong anak at nakakakuha ng sapat na tulog at ehersisyo araw-araw. Turuan ang mga bata at teen na iwasan ang alkohol, caffeine, nicotine, at mga droga.
 • Suriin ang mga gamot ng iyong anak. Para makatulong maiwasan ang mga problema, sabihin sa iyong healthcare provider at parmasyotiko ang tungkol sa lahat ng gamot, mga likas na remedyo, bitamina, at iba pang suplemento na iniinom ng iyong anak.
 • Kontakin ang iyong healthcare provider o therapist kung mayroon kang anumang katanungan o ang mga sintomas ng iyong anak ay mukhang lumalala.

Kumuha ng emergency na pag-aalaga kung ang iyong anak o teenager ay may mga ideya ng pagpapatiwakal o pananakit sa kanyang sarili, o pananakit sa iba.

Para sa higit na impormasyon, kontakin ang:

Developed by RelayHealth.
Pediatric Advisor 2015.3 nilathala ng RelayHealth.
Huling binago: 2014-04-15
Huling narepaso: 2014-01-27
Ang nilalamang ito ay pana-panahong nirerepaso at sumasailalim sa pagbabago kapag mayroon nang bagong impormasyon sa kalusugan. Ang impormasyon ay inilalaan para ipabatid at magbigay kaalaman at hindi isang pangpalit para sa pagsusuri, payo, diyagnosis o paggagamot ng isang dalubhasa ng healthcare.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image