Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksBoys Town Pediatrics > Knowledge Center > Pediatric Advisor

Sakit na Autistic Spectrum

(Autistic Spectrum Disorder)

________________________________________________________________________

MGA PINAKAMAHALAGANG PUNTO

 • Ang bata na may autistic spectrum disorder ay may mga problema sa pakikipag-usap at pakikisalamuha sa iba.
 • Kadalasan ang mga bata ay inilalagay sa mga pampublikong paaralan at ibinibigay ng distrito ng paaralan ang lahat ng kinakailangang serbisyo. Isinasama ng mga ito ang pakikipagtulungan sa isang therepist sa pagsasalita, occupational therapist, psychologist ng paaralan, social worker, nurse ng paaralan, o aide.
 • Kasama rin sa paggagamot ang paggawa ng mga aktibidad sa bahay.

________________________________________________________________________

Ano ang sakit na autistic spectrum?

Ang batang may autistic spectrum disorder (ASD) ay hindi ganap na nade-develop sa maraming paraan, tulad ng pagkakaroon ng mga problema sa pakikipakomunikasyon at pakikisalamuha sa iba. Ang ASD ay dating tinatawag sa iba't ibang pangalan:

 • Ang autism, ay isang sakit kung saan may mga problema ang bata sa pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa iba. Sila ay may hindi karaniwan o paulit-ulit na aksyon at makitid na nakatuon sa mga interes.
 • Ang asperger syndrome, ay isang banayad na anyo ng autism. Ang isang bata ay maaaring may magandang mga kasanayan sa wika, ngunit nagkakaproblema sa paligid ng iba, at may mga hindi karaniwang interes at mga pag-uugali.
 • Ang childhood disintegrative disorder, ay isang bihirang sakit kung saan ang isang bata ay normal na nade-develop hanggang sa mga edad 3 o 4 at pagktapos ay bilang magsisimulang magpakita ng mga sintomas ng autism

Walang katibayan na ang bakuna sa pagkabata ang sanhi ng ASD.

Ano ang sanhi?

Ang eksaktong sanhi ng ASD ay hindi nalalaman.

 • Ang utak ay gumagawa ng mga kemikal na nakakaapekto sa mga pag-iisip, emosyon, at mga kilos. Kung wala ang tamang balanse ng mga kemikal na ito, maaaring may mga problema sa kung papaanong mag-isip, makaramdam, o kumilos ang iyong anak. Ang batang may ganitong sakit ay maaaring may kakaunti o napakarami ng ilan sa mga kemikal na ito.
 • Kung nahawahan ng virus ang isang babae, may diabetes, o hindi kumakain ng malusog na diyeta habang siya ay buntis, pinatataas nito ang peligro na magkakaroon ng sakit na autistic spectrum ang bata. Ang pagkakalantad sa ilang kemikal at mga gamot sa panahon ng pagbubuntis ay maaari rin mapataas ang peligro. Ang mababang antas ng hangin mula sa mahabang pag-labor o premature na panganganak ay maaari rin pataasin ang peligro.
 • Paminsan-minsan ang mga ASD ay dumadaloy sa mga pamilya. Maaaring may ilang genes na nauugnay sa autism. Kung ang ama ay mas matanda kaysa sa edad 40 nang mabuntis ang ina, maaaring pataasin nito ang peligro ng bata.
 • Ang mga batang may ganitong mga sakit ay maaaring magkaroon ng mga pisikal na pagbabago sa kanilang utak. Maaaring mangahulugan ang mga pagbabagong ito na ang ilang bahagi ng utak ay mas aktibo o hindi gaanong aktibo kaysa sa ibang mga bata.
 • Ang mga batang may ibang problema sa utak at mga genetic syndrome tulad ng fragile X syndrome, ay autistic din minsan.

Ano ang mga sintomas?

Ang mga sintomas ng ASD ay nag-iiba-iba. Walang dalawang bata na may ASD ay eksatong magkatulad.

Mga abilidad na Makisalamuha

Ang karamihan sa mga bata na may ASD ay mukhang may maraming problema na matutunan ang give-and-take na pakikisalamuha sa mga tao. Maaari rin silang magkaproblema sa pagkontrol sa kanilang mga emosyon. Ito ay maaaring mag-anyo sa pag-iyak o mga pasalitang silakbo.

Mga problema sa Pakikipag-usap

May malawak na hanay ng mga problemang pangkomunikasyon. Ang ilang bata na may ASD ay hindi nagsasalita. Ang ilang ay nagsasalita o gumagawa ng ingay nang maaga sa buhay at pagkatapos ay titigil. Ang iba ay mabagal lamang sa simula at hindi nagsasalita hanggang sa edad na 5 hanggang 9. Ang mga nagsasalita ng madalas ay gumagamit ng wika sa di-pangkaraniwang paraan. Hindi rin nila palaging naiintindihan ang tono ng boses o mga pahiwatig ng mukha, tulad ng isang ngiti, isang kindat, o isang simangot.

Mga pag-uugaling Inuulit-ulit

Ang ilang mga bata na may ASD ay minsang inuulit ang mga galaw. Ang ilan ay pinapagaspas ang kanilang mga kamay o madala na lumalakad gamit ang kanilang hinlalaki sa paa. Nagdi-develop rin sila ng matatatag na mga gawi at mga palagiang ginagawa. Maaari siyang mabalisa nang husto sa pinakabahagyang pagbabago sa palagiang ginagawa.

Iba pang problema

Ang mga batang may ASD ay maaari ring magkaroon ng mga problema sa kanilang mga pandama. Karamihan ay napaka-sensitibo sa ilang tunog, mga hipo, panlasa, at mga amoy.

Papaanong sinusuri ang isang ASD?

Tatanungin ng iyong healthcare provider ang tungkol sa pagbabago ng iyong anak sa bawat walang karamdamang pagpapatingin ng bata. Sabihin sa iyong provider ang tungkol sa anumang alalahanin na mayroon ka at anumang pag-uugali na mukhang hindi karaniwan. Bilang isang magulang o caregiver, ikaw ang kadalasang unang nakakapansin ng mga hindi karaniwang pag-uugali sa iyong anak. Huwag babalewalain ang mga problema, na iniisip na ang medyo mabagal lang ang iyong anak at “makakahabol.” Tumutulong ang maagang paggagamot na mabawasan ang mga sintomas. Pinatataas nito ang kakayahan ng iyong anak na sumulong at matutunan ang mga bagong kahusayan.

Tatanungin ng healthcare provider ng iyong anak ang tungkol sa mga sintomas ng bata, history ng medikal at pamilya, at anumang gamot na iniinom ng iyong bata. Magsusuri ang iyong provider para sa isang medikal na sakit o problema sa droga o alkohol na maaaring maging sanhi ng mga sintomas. Maaaring magkaroon ang iyong anak ng mga pagsusuri o scan upang tingnan ang iba pang posibleng dahilan ng mga sintomas. Dahil maaari itong mamana, maaaring gustuhin ng iyong healthcare provider na suriin ka o iba pang mga bata para sa mga sintomas.

Kung sa palagay ng iyong healthcare provider na maaaring may sakit ang iyong anak ng autistic spectrum, ire-refer ka niya sa mga espesyalista tulad ng isang psychologist, psychiatrist, therapist sa pagsasalita, o neurologist. Maaaring magsagawa sila ng marami pang pagsusuri at papayuhan ka tungkol sa paggagamot. Ang distrito ng iyong paaralan ay maaaring magbigay rin ng mga serbisyo sa pagsusuri para sa iyong anak.

Ano ang paggagamot?

Walang sinuman ang pinakamagaling sa paggagamot para sa lahat ng batang may ASD. Bago ka magpasya sa paggagamot ng iyong anak, alamin kung anu-ano ang iyong opsyon. Alamin hanggat kaya mo at mamili ka para sa paggagamot ng iyong anak batay sa mga pangangailangan ng iyong anak.

Kadalasan ang mga bata ay inilalagay sa mga pampublikong paaralan at ibinibigay ng distrito ng paaralan ang lahat ng kinakailangang serbisyo. Isinasama ng mga ito ang pakikipagtulungan sa isang therepist sa pagsasalita, occupational therapist, psychologist ng paaralan, social worker, nurse ng paaralan, o aide. Maaaring gusto mong puntahan ang mga pampublikong paaralan sa iyong lugar para makita ang klase ng programa na inaalok nila sa mga espesyal na pangangailangan ng mga bata.

Tutulong ang isang koponan ng mga propesyunal na kalkulahin ang iyong anak at sabay na maghayag ng plano. Maaari mo rin hilingan ang iyong healthcare provider na repasuhin ang plano. Magtanong at alamin ang lahat ng serbisyo na maaaring nakalaan para sa iyong anak.

Kasama rin sa paggagamot ang paggawa ng mga aktibidad sa bahay.

Papaano kong matutulungan ang aking anak?

 • Matutulungan ka ng therapist ng iyong anak na makipagtulunga sa iyong anak sa bahay.
 • Hanapin ang mga kalakasan ng iyong anak. Walang nakakaalam kung anong kayang gawin na iyong anak sa takdang panahon, kaya huwag itakda ang iyong mga ekspektasyon nang napakababa. Hikayatin ang iyong anak na subukan ang mga bagong bagay.
 • Sumali sa isang grupo ng suporta. Makatutulong ang mga grupo ng suporta sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karaniwang alalahanin at mga solusyon sa mga problema sa ibang pamilya na nasa parehong sitwasyon. Makikita mo ang mga serbisyong ito sa pamamagitan ng iyong healthcare provider, mga paaralan, mga programa ng therapy, at mga lokal at pambansang organisasyon ng suporta.
 • Magpatingin sa isang propesyunal sa kalusugan sa pag-iisip para matulungan kang makaraos sa iyong stress.
Developed by RelayHealth.
Pediatric Advisor 2015.3 nilathala ng RelayHealth.
Huling binago: 2015-07-23
Huling narepaso: 2015-02-17
Ang nilalamang ito ay pana-panahong nirerepaso at sumasailalim sa pagbabago kapag mayroon nang bagong impormasyon sa kalusugan. Ang impormasyon ay inilalaan para ipabatid at magbigay kaalaman at hindi isang pangpalit para sa pagsusuri, payo, diyagnosis o paggagamot ng isang dalubhasa ng healthcare.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image